2019, Sharjah Biennial (SB14)

Language : ENGLISH   : THAI

at the 14th edition of the Sharjah Biennial (SB14)
“Leaving the Echo Chamber : Journey Beyond the Arrow”
Opening March 7-10 June, 2019.

http://sharjahart.org/biennial-14/

Commissioned by Sharjah Art Foundation, 2019

 

31 Century Museum of Contemporary spirit in Sharjah 2019(Perception itself is action)

เราไม่สามารถอยู่เหนือพ้นประสพการณ์และกาลเวลา
เพราะเราคือผลพ่วงของมัน
เราทำได้แต่เพียงเฝ้าดู”มันอย่างที่มันเป็นอยู่จริง”ตลอดเวลา
โดยไม่ตัดสินว่าดีหรือเลว ชอบหรือไม่ชอบ ถูกหรือผิด
จนกว่าเราจะเข้าใจการทำงานของจิตอย่างสมบูรณ์
เมื่อนั้นมันจะเกิดเจตนาในตัวมันเองตามธรรมชาติ
เจตนาที่ปราศจากเจตนาที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง
การตระหนักรู้ตัวมันเองนี้เองคือกระทำ

‘love quotient’ (LQ) Workshop 2 Feb 2019

โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการความรู้ด้านต่างๆมากมาย

สิ่งเหล่านี้เกิดจากการพัฒนาการความสามารถด้านสมองความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา IQ (Intelligence quotient)ของมนุษย์ ด้วยความเจริญด้านวัตถุจึงทำให้สังคมขาดความสัมพันธ์ด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด เราจะใส่ใจเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะส่วนที่มีผลประโยชน์ต่อตัวเองและขาดความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotion quotient)ในด้านการติดต่อสื่อสารการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น สังคมที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและความสงบสุขทางจิตใจ แต่ทั้งสองส่วนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ขาดความฉลาดทางจิตวิญญาณนั้นก็คือการเข้าใจในความรักความเมตตาที่ปราศจากการยึดมั่นตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่มีความรู้สึกถึงการเป็นผู้ให้และผู้รับ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงความเข้าใจระดับภาษาแต่เป็นประสพการณ์ตรงในที่นี้ผมขอเรียกมันว่าLQ (Love quotient) ความรักความเมตตาที่แท้จริงก็คือความจริงความดีความงาม เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วในเราทุกคน แต่เราอาจหลงลืมมันไปจนทำตัวเราและสังคมขาดความสมดุลย์ คำถามคงไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้สังคมมีความสมบูรณ์ได้อย่างไร แต่อยู่ที่ว่าเราจะปลุกให้ความรู้สึกรักและควาเอื้ออาทรเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือว่าเพียงแค่การที่เราตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของมันนั่นเองก็คือการกระทำ

galleryโครงการนี้ต้องการเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการตระหนักรู้ในคุณค่าด้าน LQ โดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคมแต่เราคือสังคมและทุกคนเป็นเจ้าของโครงการนี้ร่วมกันเพราะ31 CenturyMuseumที่แท้จริงก็คือร่างกายหรือชีวิตของเราและความฉลาดทางจิตวิญญาณก็คือศิลปะนั้นเอง ด้วยการแบ่งปันประสพการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันที่ได้พบเจอเกี่ยวกับความประทับใจในเรื่องราวของความรักความเมตตาที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงหรือเกิดในสังคมรอบตัวเรามันอาจเป็นเรื่องเล็กๆไม่ยิ่งใหญ่แต่มีความหมายหรือให้แง่คิดแรงบันดาลใจสำหรับเราคนเดียวก็ได้ เพื่อปลุกความรู้สึกรักและรวบรวมพลังงานสะสม LQ นี้ให้ปรากฎออกมาเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องราวและผลงานภาพประกอบของแต่ละบุคคลนำมาจัดทำเป็นหนังสือไว้เป็นที่ระลึก

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

©31century.org | Web Site Represented