31st Century Museum of Contemporary Spirit, Niigata Japan

www.mizu-tsuchi.jp

Language : ENGLISH : THAI


เกริ่นนำ


มกราคม 2555ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเมือง Niigata ประเทศญี่ปุ่่น เพื่อเข้าร่วมโครงการ Water and Land Niigata Art Festival 2012 โดยมี Mr.Yoshihiko Tanji เป็นภัณฑารักษณ์ ในช่วงเวลาสองสามวันที่ผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมเมืองนี้้ ทำให้ผมรู้สึกประทับใจในวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของชาวเมือง รวมถึงการแก้ไขปัญหาในด้านผังเมืองเพื่่อให้อยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน จากประสบการณ์นี้ทำให้ผมได้แรงบันใจในการเขียนบทความชิ้นนี้ “ความเป็นนานาชาติในศิลปกรรมร่วมสมัย (ความเหมือนในความแตกต่างและ ความแตกต่างในความเหมือน)” และทำให้ผมเข้าใจถึงความหมายของความเหมือนและความแตกต่างระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการตระหนักรู้คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน (Ready-Made Culture) ที่ผมพยายามรวบรวมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งจิตวิญญาณร่วมสมัยศตวรรษที 31


แนวความคิด โครงการหนังสือแนะนำเมือง Niigata


การเดินทางคือการเรียนรู้ และการเรียนรู้ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ความรู้ที่สำคัญคือการค้นพบตัวตนของเราเอง โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอกระบวนการเดินทางเพื่อเปิดโอกาสให้เราค้นพบคุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวเรา โดยจัดทำหนังสือแนะนำสถานที่ที่มีความหมายเฉพาะของแต่ละคนในเมือง Niigata ยกตัวอย่างเช่น สวนหลังบ้าน โรงเรียนเก่า หรือแม้แต่ห้องนอน ฯลฯ โดยสถานที่เหล่านี้จะเป็นที่ใดก็ได้ที่มีความทรงจำที่ดีหรือมีพลังงานด้านบวกที่เกิดเฉพาะกับแต่ละบุคคล หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเล่มนี้ไม่จำเป็นต้องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียง แต่หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเล่มนี้จะให้รายละเอียดของสถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่สำคัญกับใครเลย หากแต่มีความหมายบางอย่างต่อผู้ที่ให้คำแนะนำสถานที่นั้นๆ

สถานที่แต่ละสถานที่ต่างก็มีประวัติศาสตร์เฉพาะสำหรับใครคนใดคนหนึ่งที่มีความทรงจำร่วมกับสถานที่นั้นๆ ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนมีประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างกัน ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของแต่ละบุคคลนี้เป็นความรู้ที่อยู่เหนือประวัติศาสตร์กระแสหลัก เรื่องราวบางเรื่องอาจจะมีความน่าสนใจเชิงประวัติศาสตร์หรือความหมายเฉพาะของแต่ละสถานที่ ที่เราไม่เคยมีโอกาสได้รับรู้มาก่อนหรือไม่เคยตระหนักถึง อีกทั้งยังละเลยที่จะแลกเปลี่ยนความรู้นี้ต่อกัน หรืออาจเป็นความรู้ที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเล่มนี้ต้องการเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้อื่นได้เดินทางเข้าสู่จิตวิญญาณภายในและนี่อาจเป็น “จุดเปลี่ยน” สำหรับเราทุกคนให้มองย้อนกลับสู่คุณค่าภายในของเราและผู้อื่น

ในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ เราต้องตระหนักถึงสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่เราขาด สิ่งที่เราต้องการและข้อจำกัดของตัวเราเอง ในทำนองเดียวกัน การที่จะพัฒนาสังคม เราจำเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค) รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์อนาคตร่วมกันได้


Isao sato


Kamakura Hiroko


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ขอความร่วมมือกับอาสาสมัครประมาณ 10 – 20 คน เพื่อทำการสัมภาษณ์และบันทึกภาพ คนในพื้นที่ (ประมาณ 365 คน หรือมากกว่านั้น) เกี่ยวกับสถานที่ที่มีความหมายเฉพาะของผู้ถูกสัมภาษณ์และขอให้อธิบายเหตุผลประกอบ

2. นำข้อมูลที่ได้นำมารวบรวมเพื่อจัดทำเป็นหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง Niigata และจัดทำแผนที่ประกอบ โดยขั้นตอนนี้ต้องประสานงานกับทีมออกแบบ เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

3. จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ 31st Century Museum of Contemporary Spirit เพื่อติดตั้งในสถานที่นั้นๆ พร้อมทั้งบอกรายละเอียดความเป็นมาของสถานที่

4. (ถ้าสามารถดำเนินการได้)  พูดคุยและอธิบายแนวความคิดของโครงการกับอาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
©31century.org | Web Site Represented