สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง (Non-Being By Itself)

สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง (Non-Being By Itself)

©31century.org | Web Site Represented by THAIIS